Alberta

Guidance for places of worship

News Release

Pangkalahatang-ideya


Sa ilalim ng kasalukuyang Punong Medikal na Opisyal ng Mga Order sa Kalusugan, ang mga negosyo at mga samahan ay kinakailangan na:
• magpatupad ng mga kasanayan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng impeksyon sa mga dumalo;
• magbigay ng mga pamamaraan para sa mabilis na pagtugon kung ang isang dumalo ay nagkakaroon ng mga sintomas ng sakit;
• tiyaking mapanatili sa mga dumalo ang mataas na antas ng kalinisan at personal na kalinisan; at
• sumunod, sa abot ng makakaya, sa COVID-19 General Relaunch Guidance, ang patnubay na ito, at anumang iba pang naaangkop na patnubay sa Alberta Health na matatagpuan sa: https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx.

Ang dokumentong ito ay binuo upang suportahan ang mga tagapag-ayos sa mga lugar ng pagsamba na nais mag-host ng mga serbisyo at mga aktibidad na batay sa pananampalataya sa pagbabawas ng panganib na maihatid ng COVID-19 sa mga dumalo (kabilang ang mga kongregasyon, manggagawa, boluntaryo at pangkalahatang publiko).
• Ang isang tagapag-ayos ay maaaring isang pinuno ng relihiyon, direktor ng pagsamba, mga mapagkukunan sa site o pagpapatakbo na pinamunuan, o iba pang indibidwal na sinisingil sa pag-oorganisa ng mga aktibidad na batay sa pananampalataya.
• Ang mga aktibidad na nakabatay sa pananampalataya ay may kasamang anumang mga serbisyo, aktibidad, at kaganapan tulad ng mga serbisyong panrelihiyon, serbisyo sa pagdarasal, debosyon o pag-aaral ng mga librong pangrelihiyon, seremonya, mga gawaing pangkawanggawa, atbp.
• Dapat kilalanin na ang mga aktibidad na pangkatang batay sa pananampalataya ay ang naging lugar ng malalaking paglaganap ng COVID-19, at kritikal na responsibilidad ng mga namumuno /tagapag-ayos na protektahan ang kanilang mga pamayanan sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa lahat ng pag-iingat ng COVID-19.

Ang payo sa dokumentong ito ay nauugnay sa lahat ng mga aktibidad na nakabatay sa pananampalataya na nagsasangkot ng mga pagtitipong publiko at nangyayari sa lupa o sa mga gusaling pagmamay-ari o nirentahan ng mga orden ng relihiyon, lipunan o grupo. Ang payo na ito ay dapat sundin kung saan man maaari.
Walang hangganan sa kapasidad sa mga lugar ng pagsamba sa regular na mga serbisyo, hangga’t may distansya na hindi bababa sa 2 metro o naaangkop na mga hadlang sa pagitan ng mga kasapi ng iba’t ibang mga sambahayan (maliban sa cohort families). Para sa lahat ng iba pang mga serbisyo, kaganapan, at aktibidad (hal., kasal, libing, pagpupulong, mga pangkat ng kabataan, atbp.), mga kasalukuyang paghihigpit Gatherings and Cohorts ay dapat sundin.

• Para sa mga panloob na serbisyo ng kasal o burol, maaaring hanggang sa maximum 100 para sa mga nakaupong inanyayahan; para sa panloob na selebrasyon ng kasal o burol maaaring hanggang sa 50 kabuuang mga indibidwal, kabilang ang mga inanyayahan at kawani.
• Para sa panlabas na pagtitipon o selebrasyon ng kasal o burol, maaaring hanggang sa 100 kabuuang mga indibidwal, kabilang ang mga inanyayahan at kawani.
• Sumangguni sa funeral home patnubay, indoor events at outdoor events patnubay, na naaangkop
• Para sa iba pang mga serbisyo, mga pangkat ng pananampalataya o kaganapan, mangyaring sumangguni sa mga dokumento ng patnubay na magagamit sa Alberta Biz Connect para sa mga natutukoy na hakbang at paghihigpit sa kapasidad.

Ang dokumentong ito at ang patnubay sa loob nito ay maaaring magbago at magbigay ng bagong impormasyon kung kinakailangan. Ang kasalukuyang impormasyon na nauugnay sa COVID-19 ay maaaring matagpuan sa: https://www.alberta.ca/covid-19-information.aspx

COVID-19 Pagbawas ng Panganib
Pangkalahatang Patnubay
• Hikayatin at tulungan ang mga dumalo na manatiling napapanahon sa mga pagpapabuti na nauugnay sa COVID-19.
• Ipaalam sa mga nagtitipon ang mga hakbang na ginagawa upang maiwasan ang peligro ng pagkalat, at ang kahalagahan ng kanilang mga tungkulin sa mga hakbang na ito.
o Ang COVID-19 “signage” ay dapat na nai-post sa mga lokasyon na madali at lubos na nakikita:
 Ang “Help prevent the spread” (Tulungang maiwasan ang pagkalat) na mga posters ay magagamit available.
 Kung posible, magbigay ng kinakailangang impormasyon sa mga wikang nais ng mga nagtitipon.

• Dapat sundin ang lahat ng mga Abertans ang CMOH Order 05-2020, na nagtatatag ng mga ligal na kinakailangan para sa kuwarentenas at paghihiwalay.
o Sinumang may sintomas ng COVID-19; na may kasaysayan ng paglalakbay pang-internasyonal sa huling 14 na araw; o may malapit na pakikipag-ugnay sa isang nakumpirmang kaso ng COVID-19 sa nagdaang 14 na araw ay dapat manatili sa bahay.

• Ang mga lugar ng pagsamba at mga dumalo ay dapat magkaroon ng napapanahon na impormasyon sa masking na itinakda sa lokal na antas.
o Ang patnubay sa masking ay makukuha sa online.
• Maglagay ng sanitizer sa kamay na naglalaman ng hindi bababa sa 60% na alkohol sa mga pasukan at labasanng pasilidad, at sa buong lugar ng pagsamba.
• Pag-isipang suspindihin ang mga serbisyo sa pag-check ng coat at paggamit ng mga “communal coat racks” upang maiwasan ng mga kawani at mga boluntaryo ang paghawak ng mga personal na item ng mga dadalo at pag-imbak ang mga ito na malapit sa isa’t isa.
• Dapat hikayatin ng mga organisador ng mga nagtitipon na gamitin ang online na Alberta Health Services COVID-19 Self-Assessment tool bago ang bawat pagbisita sa lugar ng pagsamba, at payuhan na ipagpaliban muna ang personal na pagsamba kapag masama ang pakiramdam.
o Ipaalala sa mga nagtitipon na hindi sila dapat dumalo nang personal kung nakakaranas sila ng pinakakaraniwang mga sintomas ng COVID-19 (ubo, lagnat, igsi ng paghinga, tumutulong sipon, o namamagang lalamunan).
• Dapat suriing mabuti ang mga tagapag-ayos ang lahat ng mga aktibidades, ritwal, at kasanayan na batay sa pananampalataya na nagaganap sa kanilang lugar ng pagsamba upang malaman kung ang mga ito ay nakatataas ng peligro sa pagkalat ng COVID-19 sa mga nagtitipon, tauhan, at/o mga boluntaryo.
• Upang suportahan ang pagsisikap ng pangkalusugang publiko na matunton ang positibo sa mga dumalo, dapat isaalang-alang ng mga operator ang pagkolekta ng mga pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnay ng lahat ng mga dumalo.

o Ang pagbibigay ng impormasyon ay kusang-loob para sa mga dumalo; tiyaking may pahintulot ang isang indibidwal at aabisuhan sila tungkol sa layunin at ligal na awtoridad para sa koleksyon.
o Ibibigay lamang ang impormasyon sa Alberta Health Services kung ang isang dumalo ay kumpirmadong kaso ng COVID.
Mga Kahaliling Pagpipilian sa Serbisyo • Isaalang-alang ang mga paraan maliban sa pagdalo nang personal upang maisama/suportahan ang mga taong mas may peligro ng malubhang sakit, kabilang ang mga taong mahigit 65 taong gulang at mga taong may malalang kondisyong medikal.
o Dapat tiyakin ng Organizer na ipatutupad ang mga karagdagang pag-iingat para sa mga mas mataas na peligro sa kongregasyon na pumiling dumalo nang personal, tulad ng pagtatalaga ng mga oras para sa indibidwal na pagsamba o paghihikayat sa paggamit ng mask para sa sinumang magiging malapit sa taong iyon.
• Maaaring isaalang-alang ng mga lugar ng pagsamba ang mga pagpipilian upang limitahan ang personal na pagdalo sa mga nagtitipon kagaya ng:
o Pag-aalok ng maraming, mas maliliit na serbisyo o kaganapan para sa mga segment ng kongregasyon sa halip na iisang mga serbisyo o kaganapan na dadaluhan ng buong kongregasyon.
o Ang pagtaguyod ng mga hangganan sa pagdalo sa mga aktibidad at kaganapan na batay sa pananampalataya.
o Ang pagtaguyod ng isang sistema na RSVP para sa mga nagtitipon upang dumalo sa mga partikular na serbisyo o kaganapan, upang mabawasan ang sobrang dami ng tao.
o Himukin ang mga nagtitipon na bisitahin ang lugar ng pagsamba sa labas ng pinakamataas na oras kung ang layunin ay maliban sa mga serbisyo sa pagsamba.
• Mag-aalok ng mga pagpipilian para sa malayuang pakikilahok sa mga aktibidad na batay sa pananampalataya (hal., sa pamamagitan ng telepono, closed circuit radio, video conference, video recording) kasabay ng, o bilang kapalit ng, pagdalo ng personal.
• Pag-isipang mag-alok ng mga “drive-by”, “drive through”, o “drive in” na mga serbisyo kung saan ang mga indibidwal ay lumahok sa mga aktibidad na batay sa pananampalataya at tumanggap ng mga serbisyo (hal. Mga pagpapala) nang hindi iniiwan ang kanilang mga kotse. Sundin ang Guidance for Drive In Events, pati na rin ang patnubay na ito, para sa mga serbisyong ito.
• Ang mga pinuno ng relihiyon, kawani, at mga boluntaryo na lalapit sa isang sasakyan upang magbigay ng mga serbisyo ay hinihimok na magsuot ng mask kung ang mga bintana ng kotse ay nakabukas at kung hindi nila mapapanatili ang isang 2 metro na distansya mula sa mga nasa loob ng kotse.
Pisikal na Pag-distansya• Ang pisikal na distansya ay nangangahulugang pagpapanatili ng hindi bababa sa 2 metro sa pagitan ng mga dadalo na hindi galing sa iisang sambahayan (o mga pangkat ng pamilya) sa lahat ng oras.

• Ang mga tagapag-ayos sa mga lugar ng pagsamba ay dapat isaalang-alang ang paggawa ng mga pagsasaayos sa kanilang mga pasilidad upang suportahan ang pisikal na distansya sa mga kawani, mga boluntaryo, at mga dumalo. Maaari itong isama ang:
o Pagkontrol at iba-ibang oras ng pagpasok sa, at paglabas mula sa, lugar ng pagsamba bago at pagkatapos ng mga aktibidad o kaganapan sa pangkat (hal. Sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga indibidwal sa pamamagitan ng sambahayan o seksyon, sa halip na lahat nang sabay-sabay).
o Ang pagtaguyod ng iba’t ibang mga punto ng pagpasok at paglabas mula sa mga lugar na maraming trapiko, kung saan posible na gawin ito.
o Pag-aayos o pagmamarka ng pagkakaupo upang matiyak ang pisikal na distansya sa pagitan ng mga indibidwal na hindi miyembro ng iisang pangkat ng sambahayan o pamilya.
o Ang pagtukoy ng mga lugar, tulad ng mga “lobby” kung saan karaniwan ang pagsisiksik at mga “bottleneck”, at paggamit ng mga boluntaryo, kawani, o hadlang upang mai-direkta ang mga taong maaaring magtipon sa mga lugar na ito.
o Ang pagdidirekta ng daloy ng mga tao sa lugar ng pagsamba.
o Tinitiyak na ang mga pangkat ay hindi magkakasamang umupo maliban kung sila ay mula sa iisang pamilya ng sambahayan o pangkat.
o Pagbibigay ng mga paalalang pandiwang upang obserbahan ang pisikal na distansya.
o Hinihimok ang kalinisan ng kamay at pag-uugali sa paghinga habang nasa lugar ng pagsamba.
• Dapat magkaroon ng kakayahan ang mga banyo para sa pisikal na distansya sa pagitan ng mga panauhin. Halimbawa, isaalang-alang ang pagsasara ng mga kahaliling lababo o urinal.
• Kung ang pisikal na distansya ng 2 metro sa pagitan ng mga kasapi ng iba’t ibang mga sambahayan/pangkat ay hindi maaaring mapanatili sa lahat ng oras, hinihimok ang paggamit ng mga mask sa mukha ng mga dumalo.
Relihiyoso o Espirituwal na Mga Kasanayan at Ritwal Ang mga ritwal na panrelihiyon na kinakailangan ang pisikal na pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga indibidwal o mga bagay ay napapataas ng posibilidad sa pagkalat ng sakit at dapat isagawa sa isang kahaliling paraan na nagpapaliit sa pisikal na pakikipag-ugnay.

Hinihimok ang mga operator na sundin ang mga prinsipyo dito at ng General
Relaunch Guidance upang mabago ang mga relihyosong kasanayan o ritwal ng pananampalataya upang mabawasan ang pagkalat. Nasa ibaba ang ilang mga halimbawa para sa ilang binagong mga aktibidad na nakabatay sa pananampalataya.
• Dalhin ng mga nagtitipon ang sariling gamit upang sila ay mapagpalaan sa kanilang pwesto, at ang maibahagi sa kanilang sambahayang pangkat.
• Tanggalin ng mga nagtitipon ang kanilang sapatos at ilagay ito sa isang maliit na bag na itatago habang may serbisyo upang makatulong na maiwasan ang mga kumpol ng mga tao sa mga pasukan at/o paglabas sa mga lugar ng pagsamba.
• Dalhin ng mga nagtitipon ang kanilang banig para sa sarili o ng sambahayan/pangkat upang magamit: markahan ang sahig upang matukoy ang lugar ng banig. (2 metrong layo).
• Kumpletohin ng mga nagtitipon ang paglilinis ng sarili (ablutions) sa bahay: patuloy na ihikayat ang naaangkop na kalinisan sa kamay bago at pagkatapos pumasok sa lugar ng pagsamba.
• Hikayatin ang mga nagtitipon na gumamit ng hindi pang-medikal na mask bilang karagdagan sa kanilang mga pantakip sa ulo o belo.

Masidhing inirerekomenda na ang mga gamit sa pagkain at inumin ay hindi dapat ilagay nang direkta sa mga bibig ng mga tao. Kung saan posible, ang pinuno ng pananampalataya ay gumamit ng sipit sa halip upang ilagay ang tinapay sa mga kamay ng mga nagtitipon.
• Kung, para sa mga relihiyosong kadahilanan, ang pinuno ng pananampalataya ay dapat maglagay ng pagkain sa bibig ng nagtitipon nang direkta (hal., Komunyon), masidhing inirerekomenda na ang pinuno ng pananampalataya ay magsuot ng mask sa mukha at maglinis ng kamay bago at pagkatapos magbigay ng serbisyo sa bawat pagtitipon.
• Ang mga nagtitipon ay hindi dapat magbahagi ng mga lalagyan ng inumin o kagamitan (hal. Kutsara, plato, chalice, tasa, atbp.).
Kalinisan ng Kamay at Mabuting pag-uugali sa Paghinga • Pagkakamayan, pagyayakap, paghihipo, o pagpapasa ng mga bagay sa pagitan ng mga tao ay hindi dapat maganap, maliban sa pagitan ng mga miyembro ng parehong sambahayan o pangkat ng pamilya. Ang mga kahalili tulad ng pagwagayway, pagyango, o pagyuko ay dapat hikayatin.
• Ang bawat isa sa lugar ng pagsamba ay dapat sundin ang wastong mga kasanayan sa pag-uugali sa paghinga sa lahat ng oras. Kasama sa mga kasanayan na ito ang pag-ubo at pagbahin sa siko o isang tisyu, pagtatapon ng mga tisyu sa isang basurahang may panloob na lalagyan na matatakpan, at paghuhugas ng kamay pagkatapos.
Plano sa Pagsuri at Pagtugon
• Magpaskil ng mga signs na nagtuturo sa mga maaaring nalantad sa COVID-19 na huwag pumasok.
• Isaalang-alang ang pagpapatupad ng aktibong pag-suri ng mga dumalo (kung saan naaangkop) at mga kawani para sa mga sintomas ng lagnat, namamagang lalamunan, ubo, tumutulong sipon o nahihirapang huminga.

o Maaring piliin ng mga tagapag-ayos na gamitin ang Alberta Health Daily Checklist.
o Ang Alberta Health Services COVID-19 Self-Assessment tool maaaring magamit ng mga nagtitipon.
• Bumuo ng isang mabilis na plano sa pagtugon na nagtatakda ng isang mabilis na plano para sa mga operator kung ang isang dumalo ay nagpapakita ng mga sintomas o positibong pagsubok para sa COVID-19.
• Maging pamilyar at sundin ang mabilis na plano sa pagtugon kung ang isang dumalo ay nagsimulang makaramdam ng mga sintomas. Dapat itong isama ang:
o Agad na ihiwaly ang dumalo mula sa iba
o Paglilinis at pagdidisimpekta ng lahat ng mga ibabaw na maaaring may pakikipag-ugnayan ang dumalo sa isang may sintomas.
o Kinakailangan ang paglinis ng kamay at pag-gamit ng mask sa lahat ng mga dadalo.
o Titiyakin na ang dumadalo na nagsimulang makaramdam ng sintomas ay ihiwalay sa lalong madaling panahon.
Mga Kawani at Boluntaryo • Ang mga tagapag-ayos sa mga lugar ng pagsamba ay dapat magpatupad ng mga hakbang na nakabalangkas sa dokumentong ito at ng COVID-19 General Relaunch Guidance upang maprotektahan ang mga kawani at boluntaryo mula sa pagkalat ng COVID-19 onsite:
o Panatilihin ang napapanahong impormasyon sa pakikipag-ugnay para sa mga kawani at mga boluntaryo.
o Itala kung sino ang nagtatrabaho araw-araw at dumadalo sa mga aktibidad at kaganapan sa pangkat.
o Magbigay ng impormasyon at pagsasanay tungkol sa naaangkop na pisikal na distansya, mga tiyak na pasadyang hakbang sa pagbabawas ng panganib, at wastong mga kasanayan sa paghinga at kalinisan.
o Magbigay ng mga hindi pang-medikal na mask kung ang kawani at mga boluntaryo ay hindi mapanatili ang 2 metro na distansyang pisikal mula sa mga nagtitipon.
Paglilinis at pagdidisimpekta
Bilang karagdagan sa paglilinis at pagdidisimpekta ng mga rekomendasyon na matatagpuan sa General Relaunch Guidance, ang mga tagapag-ayos ay dapat:
• Bumuo at magpatupad ng mga pamamaraan para sa pagdaragdag ng kadalasan sa paglilinis at pagdidisimpekta ng lugar na may maramihang tao, mga karaniwang lugar at banyo.
o Panatilihin ang mga listahan sa paglilinis at isang imbentaryo ng mga kagamitang panglinis.
o Pahusayin ang paglilinis at pagdidisimpekta ng mga “high-touch”/ ibinabahaging mga ibabaw tulad ng mga pindutan ng elevator, rehas, hawakan ng pinto, mikropono, podium, mga seremonyal na bagay, atbp.
 Dapat mapahusay ang kalinisan at pangangasiwa ng banyo.
o Magbigay ng isang proseso para sa mga dadalo upang mag-ulat ng kalinisan at mga alalahaning pagdistansya.
 Ang mga tauhan ng pasilidad o ang tagapag-ayos ay dapat tugunan ang mga alalahanin sa isang napapanahong paraan.
• Maglinis at magdisimpekta ng madalas sa mga bagay na hinawakan ang bawat ibabaw ayon sa AHS’ Public Health Guidelines for Environmental Cleaning of Public Facilities during Respiratory Illnesses in the Community.
• Ang mga fountain ng tubig o cooler ng tubig ay maaaring manatiling bukas at dapat na malinis at madisimpekta ng madalas.
o Kung saan ipinagkakaloob ang mga tasang maitatapon, maglagay ng basurang may panloob na lalagyan na matatakpan para sa anumang mga ginamit na tasa.
Pag-awit, Live na Musika at mga Pagtatanghal Pag-awit sa Pagtitipon
• Ang pag-awit sa pagtitipon ay hindi hinihimok at hindi dapat maganap hangga’t maaari, sa oras na ito.
• Kung kinakailangan ang pag-awit para sa mga relihiyosong kadahilanan, ang lahat ng mga kalahok ay dapat magsuot ng mga mask sa mukha sa lahat ng oras at manatili ng hindi bababa sa 2 metro ang layo mula sa mga hindi kasamang sambahayan o pangkat, at dapat matiyak ang sapat na bentilasyon sa silid.

Mga Koro at Pagtatanghal
• Pinapayagan ang mga koro na batay sa pananampalataya; inaasahang susundin nila ang patnubay sa singing and vocal performance.
• Sa mga panloob na lugar, ang mga grupo ay hindi dapat kumanta o magpatugtog ng mga instrumento ng hangin nang higit sa 30 minuto sa bawat oras, na may 10 minutong pahinga upang payagan ang sirkulasyon ng hangin sa silid.
• Ang mga mang-aawit/konduktor sa mga loob na lugar ay dapat na magsuot ng mga mask kapag kumakanta at at kahit na hindi kumakanta.
• Ang isang solo na mang-aawit o bokalista ay maaaring gumanap nang walang mask kung mag-isa sa isang nakalaang ispasyo o silid (hal., Isang itinayong acrylic plastic room).
• Ang instrumental na musika ay isang magagamit na pagpipilian para sa mga live na pagtatanghal; ang mga pangkat o indibidwal ay inaasahang susunod sa guidance for instrumental music.
o Ang mga musikero ng instrumento ng hangin ay dapat takpan ang kampanilya ng kanilang instrumento ng manipis, mahigpit na habi na mga takip ng tela habang tumutugtog.

Pagkain • Kung ang pagkain o inumin ay dapat ibigay bilang bahagi ng ritwal na batay sa pananampalataya (hal., Komunyon o langar), ang mga sumusunod na pag-iingat ay dapat gawin upang maiwasan ang peligro ng impeksyon:
o Ang pagkain o inumin ay dapat ihatid sa mga nagtitipon at dapat nakabalot o indibidwal na nakabahagi para sa isang maliit na bilang ng mga itinalagang indibidwal.
o Ang mga lalagyan o inumin o kagamitan (hal., Mga chalice o plato) ay hindi dapat ibahagi o ipasa sa pagitan ng mga nagtitipon.
o Ang pisikal na pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga itinalagang nagsisilbi na indibidwal at mga nagtitipon ay hindi dapat mangyari habang naghahain ng pagkain o inumin (hal., Paglalagay ng pagkain sa mga bibig ng isang kongregasyon). Sa halip, dapat gumamit ang serbidor ng isang tong upang ilagay ang indibidwal na bahagi ng pagkain o inumin sa nakaunat na kamay, o sa isang mesa para kunin ng tagatipon.
o Ang mga itinalagang indibidwal na naglilingkod ay dapat maghugas o maglinis ng mga kamay kaagad bago maghatid at dapat magsuot ng malinis, maayos na hindi pang-medikal na mask sa tagal ng ginugol na oras sa paglilingkod.
• Kung nais ibigay ang pagkain bago o pagkatapos ng mga aktibidad o kaganapan na batay sa pananampalataya, ang mga negosyo o pangkat na nagbibigay ng pagkain ay kinakailangang sundin ang Food Regulation and Food Retail and Foodservices Code at ang mga nakatakdang kinakailangan sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho.
o Dapat ding sundin ng mga service provider ng pagkain ang COVID-19 General Relaunch Guidance at ang mga Restaurants, Cafes, Pubs, and Bars Guidance.
• Ang mga dumadalo ay maaaring magdala ng kanilang sariling pagkain at inumin. Ang pagkain at inumin ay hindi dapat ibahagi sa mga hindi kasama sa bahay.
Mga bagay na ibinabahagi • Huwag mamigay o magbahagi ng mga bagay na hindi malinis at hindi malilinis bago at pagkatapos ng bawat paggamit (hal., Mga libro, himno, mga banig ng dasal, tubo, at programa).
• Hikayatin ang mga nagtitipon na magdala ng kanilang sariling mga gamit at iwasang ibahagi ang mga ito sa iba.
• Isaalang-alang ang paggamit ng mga sistemang projection o audio-visual o indibidwal, naka-imprentang papel upang magbahagi ang impormasyon.
• Hindi dapat ibahagi ang mga mikropono na hinawakan ng kamay. Kasama dito sa pagitan ng mga mambabasa at iba pang mga nagsasalita.
o Ang podium o mga mikroponong nakatayo ay maaaring ibahagi, ngunit hindi dapat hawakan ng mga nagsasalita
• Huwag mag-alok ng mga nakabahaging container para sa likido (hal. Mga banal na water font). Kung kinakailangan ang mga pasilidad sa paghuhugas, dapat magdagdag ng mga produktong pang-kalinisan sa kamay.
• Kung kinakailangan ito para sa relihiyoso o espiritwal na mga kadahilanan, ang pagpindot sa mga seremonyal na bagay (hal., Mga rebulto, simbolo ng relihiyon, singsing) ay maaaring mangyari kung ang paglilinis ng kamay ay isasagawa bago at pagkatapos na hawakan ang bagay.
• Ang mga indibidwal ay hindi dapat halikan, yakapin, o pindutin ang kanilang mga mukha sa anumang ibinahaging seremonyal na bagay
• Huwag ipasa ang mga plato ng koleksyon ng donasyon o mga lalagyan sa pagitan ng mga nagtitipon. Kabilang sa mga kahalili ay:
o Isang itinalagang lugar upang maglagay ng mga handog / donasyon.
 Ang mga alok/donasyon na nakolekta mula sa mga parokyano ay dapat iwanang hindi nagalaw sa loob ng 24 na oras.
o Mga handog/donasyon sa online.
Mga programa ng mga bata at iba pang paggamit ng pasilidad • Ang mga klase na batay sa pananampalataya para sa mga bata ay maaaring gumana nang may pagsunod sa Guidance for Day Camps.
• Maaaring mag-alok ang mga operator ng “child minding” sa mga programa o klase na batay sa pananampalataya. Dapat na sumangguni ang mga operator sa Guidance for Daycare/Out of School.

Iba pang gamit ng pasilidad
• Ang mga lugar ng pagsamba na malayang nag-aalok o nagrenta ng mga ispasyo sa loob ng kanilang mga pasilidad sa iba pang mga pangkat o negosyo ay dapat tiyakin na ang mga pangkat na ito o negosyo ay sumunod sa lahat ng mga utos ng Punong Medikal na Opisyal ng Kalusugan at lahat ng naaangkop sa public health guidance documents.
• Katungkulan ng operator na tiyakin ang anumang mga partido na nagrenta o gumagamit ng ispasyo sa lugar ng pagsamba ay may mga plano at mekanismo sa lugar upang maiwasan ang paghahatid ng impeksyon sa mga dumalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.