Alberta

Paglulunsad ulit ng Gawad sa Maliit at Katamtamang laki na Negosyo

News Release

Paglulunsad ulit ng Gawad sa Maliit at Katamtamang laki na Negosyo

Pangkalahatang-ideya
 
Ang Paglulunsad ulit ng Gawad sa maliit at katamtamang laki na Negosyo ay nag-aalok ng tulong pinansyal sa mga negosyo ng Alberta, kooperatiba, at mga non-profit na organisasyon na iniutos na isara o bawasan ang mga operasyon at nakaranas ng pagbawas ng kita na hindi bababa sa 30% bilang resulta ng COVID-19 pandemya.
 

Maaaring gamitin ng mga organisasyon ang mga pondong ito ayon sa nakikita nilang akma kasama ang pagbabayad ng renta, sahod ng empleyado, o gastos sa pagpapatupad ng mga bagong hakbang upang mabawasan ang peligro ng pagkalat ng COVID-19.
Pagpopondo
Ang mga karapat-dapat na organisasyon ay maaaring mag-apply para sa 15% ng kanilang pre-COVID-19 na kita, hanggang sa isang paunang maximum na $ 5,000 sa pagpopondo. Ang mga karapat-dapat na aplikante sa mga rehiyon na apektado ng mga bagong order sa kalusugan (Nob. 2020 at mas bago) na kinakailangan magbawas ng operasyon ay maaari ring mag-aplay para sa isang pangalawang pagbabayad ng hanggang sa $ 15,000. Ang gawad ay isang binuwisang benepisyo at dapat ideklara sa iyong taunang buwis.
 
Ang mga karapat-dapat na bagong negosyo na nagsimula ng pagpapatakbo sa pagitan ng Marso 1, 2020 at Oktubre 31, 2020, ay maaaring mag-apply para sa isang gawad na hanggang sa $ 15,000. Ang halagang ibinibigay sa mga karapat-dapat na organisasyon ay 3 beses ng 15% ng buwanang kita ng organisasyon. Para sa mga halimbawa kung paano kinakalkula ang halaga ng benepisyo, mangyaring sumangguni sa program guidelines.
Pagiging Karapat-dapat
Ang buong pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay matatagpuan sa program guidelines.
 
Upang maging karapat-dapat sa programa, ang mga organisasyon ay dapat:
 
1. Maging isa sa mga sumusunod na ligal na entity hanggang Pebrero 29, 2020 o Oktubre 31, 2020 (mga bagong negosyo lamang):
1.      Maging isa sa mga sumusunod na ligal na entity noong Pebrero 29, 2020 o Oktubre 31, 2020 (mga bagong negosyo lamang):
·      Ang Corporation ay rehistrado sa ilalim ng Business Corporations Act (Alberta)
·      Ang Partnership ay rehistrado sa ilalim ng Partnership Act (Alberta)
·      Nag-iisang nagmamay-ari na may isang pangalan ng kalakal ay rehistrado sa ilalim ng Partnership Act (Alberta)
·      Ang korporasyon na inkorporada sa ilalim ng isang espesyal na kilos o isang pribadong kilos ng Alberta Legislature
·      Non-profit na nakarehistro sa ilalim ng isang espesyal na kilos o isang pribadong kilos ng Alberta Legislature
·      Non-profit na nakarehistro sa ilalim ng bahagi 9 ng Mga Batas ng Mga Kumpanya (Alberta)
·      Ang lipunang nakarehistro sa ilalim ng Societies Act (Alberta) o Agricultural Societies Act (Alberta)
·      Ang kooperatiba na nakarehistro sa ilalim ng Batas ng mga Kooperatiba (Alberta)
2.      Panatilihin ang isang permanenteng establisyemento sa Alberta at maitaguyod (at sa mabuting katayuan) kasama ang mga kinakailangang naaangkop na kilos/batas;
3.      Nagdadala ng negosyo/pagpapatakbo o karapat-dapat na magpatuloy sa negosyo/ pagpapatakbo sa Alberta noong Peb. 29, 2020, o Oktubre 31, 2020 (mga bagong negosyo lamang);
4.      Mayroong mas mababa sa 500 mga empleyado (full time + part time + kontrata);
5.      Maaaring ilarawan kung paano at kailan pansamantalang nakasara o nabawasan ang mga operasyon dahil sa utos ng pampublikong kalusugan tungkol sa COVID-19;
6.      Naranasan ang pagbawas sa kita na hindi bababa sa 30% noong Abril o Mayo 2020 kumpara sa Abril 2019, Mayo 2019, o Peb.2020 dahil sa utos ng pampublikong kalusugan tungkol sa COVID-19;
·        Ang mga bagong negosyo ay dapat patunayan ang pagbawas ng kita na hindi bababa sa 30% noong Nob. O Dis. 2020 kumpara sa anumang buwan sa pagitan ng Marso at Oktubre 2020 bilang resulta ng utos ng pampublikong kalusugan tungkol sa COVID-19;
7.      Bukas o balak na muling magbukas habang ang mga utos sa pampublikong kalusugan ay binawi sa pamamagitan ng Alberta’s phased relaunch;
8.      Hindi nakatanggap ng anumang mga pagbabayad, gawad o halaga mula sa mga mapagkukunan ng pamahalaang federal o panlalawigan o mula sa seguro upang mapalitan o mabayaran ang pagkawala ng kita bukod sa mga mapagkukunan na nakalista sa mga alituntunin ng programa. Mangyaring tingnan ang program guidelines para sa karagdagang impormasyon.
 
Ang mga organisasyon na may maraming permanenteng pisikal na establisimiyento sa Alberta na nakaranas ng mga pagbawas sa kita ay karapat-dapat na mag-aplay para sa pagpopondo sa bawat establisimiyento. Kasama dito ang mga sitwasyon kung saan ang isang organisasyon ay mayroong higit sa isang lokasyon/kabanata/sangay na nakaranas ng pagbawas ng kita na hindi bababa sa 30% dahil sa mga utos ng pampublikong kalusugan tungkol sa COVID-19.
Mangyaring magsumite ng magkakahiwalay na mga aplikasyon para sa bawat lokasyon/kabanata/ sangay, at lagyan ng tsek ang naaangkop na kahon sa application form.
Paano mag-apply
Ang lahat ng mga aplikasyon ay dapat na isumite sa pamamagitan ng online application portal, na ma-access sa pamamagitan ng program webpage. Ang mga karapat-dapat na negosyo, kooperatiba at non-profits mula sa lahat ng mga rehiyon ng lalawigan ay maaaring mag-apply anumang oras hanggang sa magsara ang paggamit ng aplikasyon para sa programa.
Ang paggamit ng aplikasyon ay bukas hanggang Marso 31, 2021, maliban kung may naiibang komunikasyon.
 
Nilalayon ng programa na iproseso ang mga aplikasyon at mag-isyu ng mga pagbabayad sa loob ng 10 araw na may pasok pagkatapos ng pagsumite. Ang mga aplikasyon na hindi kumpleto o may maling inpormasyon, o nangangailangan ng manu-manong pagsusuri ay maaaring maantala sa pagproseso.
 
 
May gusto ka pa bang malaman?

Para sa buong detalye ng programa, kabilang ang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at kung paano mag-apply bisitahin ang: 
 
https://www.alberta.ca/sme-relaunch-grant.aspx
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.