Alberta / covid 19

COVID-19 Impormasyon: Mga ipinag-uutos na paghihigpit

COVID-19 Impormasyon     

Mga ipinag-uutos na paghihigpit


Ang sapilitan na mga hakbang sa pampublikong kalusugan  ay may bisa sa buong Alberta upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 at protektahan ang sistemang pangkalusugan.

Mga pagtitipon
Mga panloob na pagtitipon
Ipinagbabawal ang lahat ng panloob na pagtitipon sa lipunan.
Ang mga indibidwal na nakatirang nag-iisa at mga nag-iisang magulang na nakatirang kasama lamang ang mga anak na wala pang 18 taong gulang ay maaaring pumili ng dalawang tao na maaari nilang bisitahin sa mga paghihigpit na ito.
Mga panlabas na pagtitipon
Ang lahat ng panlabas na pagtitipon sa lipunan ay limitado sa maximum na 10 katao at hindi dapat magkaroon ng mga bahagi ng panloob.
Mga kasal at libing
Ipinagbabawal ang lahat ng mga pagtitipon sa kasal at libing.
·      Ang mga seremonya sa kasal ay limitado sa 10 katao.
·      Ang mga serbisyo sa libing ay limitado sa 20 katao.
Mga lugar ng pagsamba
Ang lahat ng mga lugar ng pagsamba ay limitado sa 15 porsyento ng pag-okupa ayon sa fire code para sa pagdalo ng personal.
·      Ang pagsusuot ng mask ay sapilitan.
·      Ang mga tao sa isang sambahayan ay dapat manatili ng dalawang metro ang layo mula sa iba pang mga sambahayan sa lahat ng oras.
 
Pagsuot ng Mask
Ang pagsuot ng mask ay sapilitan sa lahat ng panloob na mga pampublikong puwang, lugar ng trabaho at lugar ng pagsamba.
 
Nagtatrabaho mula sa bahay
Ang pagtatrabaho mula sa bahay ay sapilitan maliban kung ang isang tagapag-empleyo ay nangangailangan ng pisikal na presensya ng isang empleyado upang maging epektibo ang pagpatakbo.
Mga paghihigpit sa Negosyo
Mga pasilidad ng aliwan at libangan

Sarado ang mga pasilidad ng aliwan at libangan. Kasama sa mga halimbawa ang mga teatro, casino at sentro ng libangan. Maaaring buksan ang mga bulwagan ng komunidad at mga sentro ng kumperensya para sa kasalukuyang pinahihintulutang mga aktibidad. Ang mga aklatan ay maaaring magbukas na may kapasidad na limitado sa 15% ng pag-okupa ayon sa fire code, hindi kasama ang kawani.
Serbisyong Pampagkain
Maaaring buksan ang mga restawran, pub, bar, lounge at cafe para sa harap-harapan (in-person) na serbisyo. 6 na katao ang maximum bawat talahanayan, tanging miyembro lamang ng isang sambahayan. Dapat kolektahin ang pakikipag-ugnay (contact) na impormasyon.
 
Mga serbisyong Retail

Ang lahat ng mga serbisyong retail at shopping mall ay dapat mabawasan ang kapasidad ng customer sa 25 porsyento ng pagsakop ng fire code, hindi kasama dito ang mga tauhan.
 
Mga serbisyong pangkalusugan at propesyonal

Ang serbisyong pangkalusugan at pang-propesyonal ay maaaring buksan sa pamamagitan ng appointment lamang para sa mga serbisyong one-on-one. Dapat sundin ang lahat ng patnubay sa kalusugan at ibang sektor ng publiko.
Kasama sa mga halimbawa ay ang mga dentista, optometrist, therapist, acupunkurist, abogado at accountant.
 
Mga serbisyo sa personal na kabutihan

Ang mga serbisyo sa personal at kabutihan ay maaaring buksan kung may appointment lamang para sa mga serbisyo na one-on-one. Dapat sundin ang lahat ng patnubay sa kalusugan at ibang sektor ng publiko. Kasama sa mga halimbawa ang mga salon ng buhok at kuko, mga serbisyo na pang-estetika at massage therapy.
 
Pagganap, isport at pisikal na aktibidad

Ipinagbabawal ang mga palakasan ng koponan. Pinapayagan ang pagsasanay sa fitness na may mababang intensidad, mga aktibidad sa isport at libangan ng kabataan at kolehiyo, at mga aktibidad sa pagganap (maximum na 10 kalahok) na may mga paghihigpit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.