Alberta / covid 19

Get your QR Code vaccine record for travel

Ang isang na-update na QR code na patunay ng pagbabakuna na nakakatugon sa inirerekomendang mga pamantayan sa
Canada para sa paglalakbay ay magagamit na ngayon sa alberta.ca/CovidRecords.
Pagkatapos punan ang iyong impormasyon,
tiyaking “i-save ang iyong tala” para sa PDF
na naglalaman ng iyong wastong talaan ng QR code.
Ang mga digital at naka-print na bersyon ay
may bisa. Parehong magagamit ang bersyong ito at ang nakaraang talaan ng QR
code sa mga negosyo sa Alberta. Hindi mo
kailangan ang na

update na tala maliban
kung naglalakbay ka.
Kung kailangan mo ng naka
-print na tala,
maaari kang makakuha ng isa nang walang
bayad sa pamamagitan ng pagbisita sa isang
ahente ng pagpapatala o pagtawag sa Health
Link 811. Para sa tulong sa pag
-download ng
iyong tala, mangyaring bisitahin ang
alberta.ca/CovidRecordsHelp
.
Maaaring kailanganin ng mga negosyo na i

update ang AB Covid Records Verifier app
para mabasa ang na
-update na code. Maaari
mong tingnan kung mayroon kang
pinakabagong bersyon ng app sa
pamamagitan ng pagpunta sa Google o
Apple store. Kung ang isang tala ay
lumalabas pa rin bilang hindi wasto kapag
na-scan pagkatapos ng pag-update, i-
uninstall ang app at pagkatapos ay i-install
itong muli.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.