Alberta / covid 19

Ngayon ay karapat-dapat na sa COVID-19 bakuna ang mga nakatatanda sa Alberta

News Release

Ngayon ay karapat-dapat na sa COVID-19 bakuna ang mga nakatatanda sa Alberta

Ang gobyerno ng Alberta ay magsisimulang mag-alok ng COVID-19 bakuna sa lahat ng mga nakatatanda na 75 pataas na taong gulang sa buong lalawigan.
Simula Pebrero 19, ang Alberta Health Services ay mag-aalok ng bakuna nang direkta sa lahat ng mga residente sa mga sentro ng pagreretiro, lodge, suportadong pamumuhay at iba pang mga pasilidad sa pamumuhay na may mga residente na 75 o mas mataas pa na taong gulang.
Simula Pebrero 24, ang sinumang Albertan na naninirahan sa komunidad na ipinanganak noong 1946 o mas maaga ay karapat-dapat na mag-book ng appointment para sa pagbakuna ng COVID-19. Ang pagkakaroon ng appointment ay ibabatay sa supply ng bakuna.
Mga independyente at nakatatanda sa komunidad
Ang sinumang ipinanganak noong 1946 o mas maaga ay makakatanggap ng bakuna, kahit saan sila nakatira. Ang mga nakatatanda ay maaaring magbook ng kanilang appointment sa pagbabakuna sa pamamagitan ng Alberta Health Services sa paggamit ng online o telepono.
Ang mga detalye sa kung paano mag-book – sa pamamagitan ng telepono o online – ay ipapabatid sa Pebrero 24, at mai-papaskil ang mga link sa COVID-19 vaccine web page. Ang impormasyon tungkol sa mga suporta para sa mga nakahiwalay na nakatatanda at ang mga may hamon sa paglipat ay mai-papaskil din.
Mga nakatatandang naninirahan sa nagtipun-tipon na pamumuhay
Ang Alberta Health Services ay mag-aalok ng bakuna nang direkta sa lahat ng mga residente sa mga sentro ng pagreretiro, tuluyan, suportang pamumuhay at iba pang mga pagtitipun-tipon na pamumuhay sa mga residente na 75 o mas mataas pa na taong gulang. Makikipag-ugnay ang mga opisyal ng pangkalusugan sa mga pagtitipun-tipon ng mga nakatatanda sa mga pasilidad ng pangangalaga upang mag-ayos ng mga tipanan para sa mga serbisyo sa pagbabakuna.
Sa mga lokasyon kung saan nakikipag-ugnay ang mga karapat-dapat na nakatatanda sa mga residente na mas bata sa 75 na taong gulang, ang mga opisyal ng kalusugan ay mag-aalok ng bakuna sa lahat ng naninirahan sa pasilidad. Ang pag-aalok ng bakuna ng COVID-19 nang sabay-sabay sa lahat ng mga residente ay magbabawas ng pangkalahatang peligro ng paghahatid ng sakit, matinding karamdaman at kamatayan sa pinaka-mahina.
Karapat-dapat na mga Albertans
Ang mga nakatatanda na 75 at pataas na taong gulang ay kasali sa lumalaking listahan ng mga Albertans na karapat-dapat tumanggap ng bakunang COVID-19, kabilang ang:

Mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan sa mga yunit ng COVID-19, yunit ng medikal at surgical, at mga operating rooms.

Mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan sa mga kagawaran ng emergency.

Mga homecare workers.

Ang mga residente at kawani ng pangmatagalang pangangalaga at itinalaga sa sumusuporta sa mga pasilidad sa pamumuhay.

Mga therapist sa paghinga.

Mga paramediko at medikal na emergency technician.

Mga Fist Nations, Métis at mga 65 at pataas na taong gulang na naninirahan sa isang komunidad ng First Nations o Metis Settlement.


Pagkumpleto ng pangalawang dosis sa pangmatagalang pangangalaga at itinalagang sumusuporta sa mga pasilidad sa pamumuhay

Ang mga residente sa Alberta Health Services na nakontrata ng pangmatagalang pangangalaga at itinalagang mga pasilidad sa pamumuhay sa Alberta na ngayon ay buong nabakunahan laban sa COVID-19.

29,233 residente sa buong lalawigan ang nakatanggap ngayon ng dalawang dosis ng bakuna. Kinakatawan nito ang lahat ng mga karapat-dapat na residente sa mga pasilidad na ito, maliban sa mga lubhang may sakit o kung hindi man maaring makatanggap ng dalawang dosis.


Ang gobyerno ng Alberta ay tumutugon sa COVID-19 pandemya sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga buhay at kabuhayan na may tumpak na mga hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ng Alberta.
Kaugnay na impormasyon

COVID-19 vaccine program

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.