Alberta / covid 19

Dapat limitahan sa 10 mga tao na walang panloob na sangkap

Mula sa Pamahalaan ng Alberta:

Narito na ang tagsibol kung kaya’t nangangahulugan ng mas maraming mga pagkakataon para sa mga panlabas na pagtitipon. Sa ilalim ng kasalukuyang mga paghihigpit:

Dapat limitahan sa 10 mga tao na walang panloob na sangkap. Ang mga pagtitipon sa likod-bahay na nangangailangan ng paggalaw na papasok at palabas ng bahay ay hindi pinapayagan.

Ang mga dadalo ay dapat manatiling naka-distansya sa lahat ng oras at obserbahan ang lahat ng mga hakbang sa pangkalusugan ng publiko.

Manatiling napapanahon sa mga paghihigpit sa COVID-19:https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
 
Pahina ng mga isinalin na mapagkukunan sa Alberta:
https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.