Alberta

Recognizing Family Violence Prevention Month: Kailangan ng tulong? Tumawag sa 310-1818

Palaging makukuha ang tulong. Kung ikaw ay nasa panganib ng, o nakakaranas ng karahasan sa pamilya,
tawagan ang aming Family Violence Info Line sa 310-1818, makukuha 24/7 sa mahigit 170 wika.

WhereToTurn #GoPurpleAB

May mga malinaw na babalang palatandaan ng karahasan sa pamilya. Alam mo ba kung ano sila?
Repasuhin ang aming gabay upang matulungan kang makilala ang mga palatandaan ng karahasan sa
pamilya at tahanan at kung ano ang maaari mong gawin upang matulungan ang mga tao na matuto ng

WhereToTurn para sa suporta. https://www.alberta.ca/recognize-family-violence.aspx

Itong Buwan ng Pag-iwas ng Karahasan sa Pamilya [Family Violence Prevention Month], hinihikayat
namin ang lahat ng mga taga-Alberta na sumali sa pag-uusap at makibahagi sa mga aktibidad na
tumutulong sa mga tao na matuto ng #WhereToTurn para sa suporta. Maghanap ng mga kaganapan,

mga nada-download na grapika at mapagkukunan sa https://www.alberta.ca/family-violence-
prevention-month.aspx

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.