Alberta

Higit pang mga pagkakataon upang palaguin ang manggagawa ng Alberta

Higit pang mga pagkakataon upang palaguin ang manggagawa ng Alberta

Ang mga pagbabago sa programang Alberta Jobs Now (Mga Trabaho sa Alberta Ngayon) ay makakatulong sa mas maraming mga Albertan na makabalik sa trabaho at suportahan ang mas malakas na pagbangon ng ekonomiya sa buong lalawigan.

Ang pangalawang panahon ng pagkuha ng aplikasyon ng programang Alberta Jobs Now (Mga Trabaho sa Alberta Ngayon) ay magbubukas sa Nobyembre 10 na may mga pagbabagong idinisenyo upang matulungan ang mga tagapag-empleyo na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa paggawa at mabigyan ang mas maraming mga Albertan na magkaroon ng mga kasanayang kailangan nila para makakuha ng matagumpay na mga karera.

Ang programa ay isang mahalagang bahagi ng Plano sa Pagbawi ng Alberta upang lumikha ng mga trabaho at pag-iba-ibahin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagsasanay sa kasanayan at mga gawad sa trabaho.

Ang programang ito ay bukas sa mga bagong negosyo at mga organisasyon sa Alberta, kabilang ang mga tumatakbo nang wala pang isang taon. Sinusuportahan din nito ang pagkuha ng mga manggagawa sa mga part-time na posisyon, na ginagawa itong mas inklusibo at naa-akses para sa lahat ng mga Albertan. 

Habang nananatiling nakatuon ang programa sa pagsuporta sa pagkuha ng mga walang trabahong Albertan, hindi na ito magiging kinakailangan para sa mga bagong na-empleyo. Pinapadali ng pamahalaan para sa mga tagapag-empleyo na kumuha ng mga pinaka-kwalipikadong kandidato para sa mga makukuhang posisyon. 

Ang mga tagapag-empleyo ay maaari na ring mag-aplay para sa pagpopondo upang makatulong na punan ang 10 mga posisyon na dapat punan sa loob ng 90 araw pagkatapos ng pag-apruba ng kanilang aplikasyon sa programa, na nagpapabilis sa proseso ng pagkuha at nagpapahintulot sa mas maraming mga negosyo na lumahok sa programa.

Ang mga aplikasyon sa programang Alberta Jobs Now (Mga Trabaho sa Alberta Ngayon) ay tatanggapin simula sa Nobyembre 10, at susuriin sa batayan na pagsisilbihan kung sino ang mauna hanggang sa mailaan ang mga pondo para sa paggamit na ito. Ang ikatlong panahon ng pagkuha ng aplikasyon ay magbubukas sa 2022.

Para sa detalyadong impormasyon sa pagiging karapat-dapat at kung paano mag-aplay, mangyaring bisitahin ang alberta.ca/jobsnow

Tungkol sa programang Alberta Jobs Now (Mga Trabaho sa Alberta Ngayon) 

 • Ang programang Alberta Jobs Now (Mga Trabaho sa Alberta Ngayon) ay namumuhunan ng hanggang $370 milyon sa loob ng dalawang taon upang matulungan ang mga negosyo ng pribadong sektor at mga hindi pangkalakal na organisasyon na mag-empleyo at magsanay ng mga walang trabahong Albertan.
 • Ang $185 milyon sa pagpopondo ay makukuha sa pamamagitan ng mga pederal na paglilipat mula sa Pamahalaan ng Canada sa pamamagitan ng Kasunduan sa Pagpapaunlad ng Manggagawa (Workforce Development Agreement) at ang $185 milyon ay magagamit sa pamamagitan ng mga panlalawigang pondo.
 • Ang mga tagapag-empleyo ay maaaring mag-aplay para sa isang gawad na sumasaklaw sa 25 porsiyento ng suweldo ng isang empleyado para sa isang 52-linggong panahon hanggang sa pinakamataas na $25,000 bawat empleyado. Ang mga tagapag-empleyo na nag-eempleyo ng mga taong may kapansanan ay makakatanggap ng gawad na 1.5 beses na mas mataas kaysa sa halagang natatanggap nila para sa ibang mga bagong empleyado.  
 • Ang gawad ay maaaring gamitin upang masakop ang mga gastos sa suweldo o pagsasanay.

Mabilis na mga Katotohanan 

 • Kabilang sa mga pagbabago sa programang Alberta Jobs Now (Mga Trabaho sa Alberta Ngayon) ay:
 • Ang pagbubukas ng programa sa mga negosyo at mga hindi pangkalakal ng Alberta na isinama o nakarehistro nang wala pang isang taon.
 • Ang pagbabawas ng pinakamababang dami ng oras na dapat magtrabaho ang mga empleyado sa ilalim ng programa mula 30 hanggang 15 oras bawat linggo.
 • Habang ang pagtutuon ay nasa pag-eempleyo ng mga Albertan na walang trabaho at kulang sa trabaho, maaaring punan ng mga tagapag-empleyo ang mga makukuhang posisyon sa mga nagtatrabahong Albertan kung may pangangailangan sa negosyo.
 • Pagbabawas ng bilang ng mga posisyon na maaaring aplayan ng mga tagapag-empleyo para sa bawat panahon ng pagkuha mula 20 hanggang 10.
 • Pagbabawas ng dami ng oras na kailangang punan ng mga tagapag-empleyo ang mga posisyon mula 120 hanggang 90 araw pagkatapos matanggap ang pag-apruba ng aplikasyon.
 • Ang mga tagapag-empleyo ay maaaring mag-aplay sa ikalawang yugto ng pagkuha simula sa Nobyembre 10. 
 • Ang mga tagapag-empleyo na kumuha ng mga kwalipikadong empleyado mula noong Mayo 19, ngunit hindi nagsumite ng aplikasyon, ay maaaring mag-aplay sa panahon ng pagkuha na ito.
 • Kung ang isang tagapag-empleyo ay dating tinanggihan dahil ang kanilang (mga) empleyado ay hindi karapat-dapat ngunit ngayon ay kwalipikado sa ilalim ng bagong pamantayan, ang tagapag-empleyo ay maaaring mag-aplay muli.

Plano sa Pagbawi ng Alberta: Ang Plano sa Pagbawi ng Alberta ay isang plano upang magbigay ng bagong buhay sa ekonomiya ng Alberta at lumikha ng mga bagong pagkakataon para sa bawat Albertan. Ito ay isang plano upang bumuo, upang pag-iba-ibahin at upang lumikha ng mga trabaho. 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.