Alberta / covid 19

Paxlovid makukuha sa mas maraming parmasya sa Alberta

News Release

Paxlovid makukuha sa mas maraming parmasya sa Alberta

Simula Abril 1, mas maraming parmasya ang makakapagbigay ng COVID-19 na antiviral na gamot sa mga kwalipikadong Albertan.
Ang Paxlovid ay ang unang paggamot sa COVID-19 na inaprubahan ng Health Canada na maaaring inumin sa bahay. Humigit-kumulang 375 Albertans ang nakatanggap ng mga reseta mula noong Enero 31, nang maari nang magamit ang gamot sa Alberta.
Dahil sa limitadong supply, ang Paxlovid ay unang makukuha sa 135 na parmasya sa Alberta. Habang dumarami ang suplay, ang sinumang interesadong botika sa lalawigan ay maaaring mag-order ng mga paggamot na Paxlovid, na magpapahusay sa madaliang pagkuha ng mga Albertan. Ang mga parmasya na nagbibigay ng Paxlovid sa kanilang mga komunidad ay maaaring matatagpuan online.
Pag-access sa Paxlovid
Ang mga Albertan na nakakatugon sa mga  pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay dapat tumawag sa Health Link sa 1-844-343-0971. Ang kawani ng Health Link ay magtatanong ng mga tanong sa pagsusuri upang kumpirmahin ang pagiging karapat-dapat at ayusin ang mga susunod na hakbang. Dapat simulan ang Paxlovid sa loob ng limang araw mula sa pagsisimula ng mga sintomas ng COVID-19.
Hinihiling sa mga Albertan na huwag direktang tumawag sa mga parmasya o opisina ng doktor.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.