covid 19 / ottawa

Federal supports available for those unable to work during Covid-19


Hindi ka ba makapagtrabaho dahil sa COVID-19?

Ang Canada Recovery Benefit ay nagbibigay ng $ 500 bawat linggo hanggang sa 26 na linggo sa mga manggagawa na tumigil sa pagtatrabaho o nabawasan ang kanilang kita ng hindi bababa sa 50% dahil sa COVID-19, at hindi karapat-dapat para sa Insurance sa Pagtrabaho.

Dagdagan ang kaalaman:
https://www.canada.ca/…/dep…/economic-response-plan.html
 
Pahina ng naisalin na mga mapagkukunan sa Alberta:
https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx
 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.